Ferie zimowe w bibliotece

Ferie zimowe w bibliotece

Biblioteka Publiczna w Marcinkowicach zaprasza dzieci na zajęcia biblioteczne w czasie ferii zimowych (oprócz środy)w…

Czytaj więcej...

NARODOWE CZYTANIE W BIBLIOTECE

NARODOWE CZYTANIE W BIBLIOTECE

W dniu 10 września br. nowy lokal Biblioteki Publicznej w Marcinkowicach zamienił się w wielką…

Czytaj więcej...

Pierwszy dzwonek!

Pierwszy dzwonek!

Dnia 02.09.2019r. rozpoczął się nowy rok szkolny.W tym roku wyjątkowo - w związku z 80-tą…

Czytaj więcej...

Szanowni Czytelnicy Biblioteki Publicznej w Marcinkowicach

Szanowni Czytelnicy Biblioteki Publicznej w Marcinkowicach

Szanowni CzytelnicyBiblioteka Publiczna została przeniesiona na pierwsze piętro w budynku Hali Sportowej.Wejście do biblioteki od…

Czytaj więcej...

BEZPIECZNE WAKACJE

BEZPIECZNE WAKACJE

Tuż przed zakończeniem roku szkolnego w Bibliotece Publicznej w Marcinkowicach odbyła się lekcja biblioteczna ph.…

Czytaj więcej...

Co wiem o Sobie, Tobie i o naszej miejscowości

Co wiem o Sobie, Tobie i o naszej miejscowości

W Bibliotece Publicznej w Marcinkowicach od marca br. realizowany jest projekt pod hasłem ,,Co wiem…

Czytaj więcej...

Mamy Paczkomat w Marcinkowicach

Mamy Paczkomat w Marcinkowicach

Przy ul.Piastowskiej na parkingu sklepu Euro postawiono Paczkomat 24h.

Czytaj więcej...

Możesz wesprzeć nasze dzieci 1%

Możesz wesprzeć nasze dzieci 1%

Wesprzyj uczniów Szkoły Podstawowej im Orderu Kawalerów Uśmiechu w Marcinkowicach.

Czytaj więcej...

 Nowy sołtys i nowa Rada Sołecka Marcinkowic

Nowy sołtys i nowa Rada Sołecka Marcinkowic

W dniu 12.02.2019r. na hali sportowej w Marcinkowicach licznie przybyli mieszkańcy dokonali wyboru Sołtysa na…

Czytaj więcej...

Wybory sołtysa i rady sołeckiej na nową kadencję

Wybory sołtysa i rady sołeckiej na nową kadencję

Na podstawie uchwały III/17/2018 Rady Gminy Oława z dnia 19 grudnia 2018 r, Osoba Pełniąca…

Czytaj więcej...

Jasełka 2018

Jasełka 2018

21 grudnia odbyło się spotkanie świąteczne, na którym uczniowie koła teatralnego i chóru przedstawili Jasełka…

Czytaj więcej...

Wizyta Kamila Bednarka

Wizyta Kamila Bednarka

19 grudnia naszą szkołę odwiedził idol wszystkich nastolatek i nastolatków - Kamil Bednarek. Jego wizyta…

Czytaj więcej...

Było radośnie, wesoło, świątecznie, a nawet magicznie…

Było radośnie, wesoło, świątecznie, a nawet magicznie…

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia nauczycielki, panie Barbara Kołodziej, Grażyna Cieśla i Renata Jakobsche, przygotowały…

Czytaj więcej...

Przedświąteczne spotkanie w bibliotece

Przedświąteczne spotkanie w bibliotece

14 grudnia br. w Bibliotece Publicznej w Marcinkowicach odbyły się zajęcia, w których uczestniczyli uczniowie…

Czytaj więcej...

"Mikołajki ze skarpetą" na Hali Sportowej w Marcinkowicach

Zapraszamy wszystkich serdecznie w dniu 08.12.2018r. na "Mikołajki ze skarpetą" . Początek godz.14:30 na Hali…

Czytaj więcej...

Dzieci lubią misie, misie lubią dzieci

Dzieci lubią misie, misie lubią dzieci

Światowy Dzień Pluszowego Misia to doskonała okazja, by świętować go z małymi czytelnikami. W nawiązaniu…

Czytaj więcej...

Światowy Dzień Orderu Uśmiechu i otwarcie Zielonej Klasy.

Światowy Dzień Orderu Uśmiechu i otwarcie Zielonej Klasy.

21 września w Szkole Podstawowej w Marcinkowicach obchodzono podwójną uroczystość: Światowy Dzień Orderu Uśmiechu i…

Czytaj więcej...

Tysiąc powodów by czytać...

Tysiąc powodów by czytać...

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Marcinkowicach przystąpiła do konkursu organizowanego przez Firmę Empik…

Czytaj więcej...

 Ogłoszenie o kotkach do adopcji [Foto]

Ogłoszenie o kotkach do adopcji [Foto]

Mam 4 kociaki do adopcji - zostały znalezione jak były jeszcze bardzo małe, wychowałam je…

Czytaj więcej...

Ostatni dzwonek i mamy wakacje

Ostatni dzwonek i mamy wakacje

22 czerwca we wszystkich szkołach w Polsce zabrzmiał ostatni dzwonek. Dyrektor naszej szkoły Pani Jadwiga…

Czytaj więcej...

Powitanie lata, festyn w Marcinkowicach w dniu 30.06.2018

Powitanie lata, festyn w Marcinkowicach w dniu 30.06.2018

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Marcinkowic i okolicznych miejscowości, na Festyn Witający Lato. Zaczynamy 30 czerwca 2018…

Czytaj więcej...

Tegoroczna uroczystość wręczania

Tegoroczna uroczystość wręczania "Znaczka Przyjaciela Szkoły"

7 czerwca 2018r. po raz XXIII odbyła się w naszej szkole uroczystość wręczania "Znaczka Przyjaciela…

Czytaj więcej...

Podwórko Talentów Nivea

Podwórko Talentów Nivea

Szanowni Mieszkańcy, jak większość z Was już zdążyła zauważyć z naszego placu zabaw zniknęła górka…

Czytaj więcej...

 Eko Jarmark i Giełda Roślin w Marcinkowicach

Eko Jarmark i Giełda Roślin w Marcinkowicach

Zapraszamy serdecznie od godz. 10:00 do 14:00 w dniu 20.05.2018r.na Eko Jarmark i Giełdę Roślin…

Czytaj więcej...

b_150_150_16777215_00_images_2017_konsultacje.pngSzanowni Państwo!
Aby usprawnić przeprowadzenie Zebrania Wiejskiego jako Rada Sołecka prosimy o zapoznania się z regulaminem zebrania, jaki będzie obowiązywał podczas Zebrania:
Regulamin Zebrania Wiejskiego
Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa. [§15 St. S.]
Publiczność obserwująca przebieg zebrania zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni zgodnie z wymogami Statutu. [§18, pkt.1 St. S.]
Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom. Zebranie Wiejskie może wybrać inną osobę na przewodniczącego Zebrania. [§18, pkt.2 St. S.]
Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa.
Zebranie Wiejskie jest upoważnione do podejmowania uchwał w obecności co najmniej 1/5
uprawnionych do głosowania osób. [§20, pkt.1 St. S.]
W przypadku braku określonego w pkt. 6 quorum następne Zebranie Mieszkańców Sołectwa odbywa się po upływie 1/2 godziny, bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu. [§20, pkt.2 St. S.]


Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być większa niż liczba głosów „przeciw”. Głosów wstrzymujących się nie bierze się pod uwagę. [§20, pkt.3 St. S.]
Głosowanie odbywa się w sposób jawny.
Obrady Zebrania są protokołowane. Uchwały podpisuje Sołtys i zgłasza je w sposób zwyczajowo przyjęty. [§20, pkt.8 St. S.]
Otwarcie zebrania następuje po wypowiedzeniu przez Sołtysa formuły: „Otwieram Zebranie Wiejskie …. „
Po otwarciu zebrania Sołtys stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad. W przypadku braku quorum do podejmowania uchwał Sołtys zamyka obrady i zwołuje kolejne Zebranie zgodnie z §20, pkt.2 Statutu Sołectwa.
Po otwarciu obrad Zebranie może wybrać Przewodniczącego Zebrania
Po otwarciu Zebrania Przewodniczący Zebrania przedstawia projekt porządku obrad, który poddaje pod głosowanie.
Przewodniczący Zebrania prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusje nad każdym z punktów.
Przewodniczący Zebrania udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.
Uczestnikom Zebrania nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Zebrania.
Przewodniczący Zebrania może zabierać głos w każdym momencie obrad.
Przewodniczący Zebrania może udzielić głosu osobie nie będącej Mieszkańcem Sołectwa.
Przewodniczący Zebrania czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień Mieszkańców oraz innych osób uczestniczących w zebraniu.
Przewodniczący Zebrania może czynić Mieszkańcom uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy”.
Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania Mieszkańca w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze zebrania, Przewodniczący Zebrania przywołuje Mieszkańca „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.
Postanowienia ust. 21 i 22 stosuje się odpowiednio do osób spoza Zebrania zaproszonych na zebranie i do publiczności.
Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Zebrania może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę zebrania.
Mieszkaniec może zgłaszać wnioski merytoryczne w odniesieniu do problematyki będącej przedmiotem obrad lub w punkcie „wolne wnioski”
Przewodniczący Zebrania udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących:
- stwierdzenia quorum,
- zmiany porządku obrad,
- ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,
- zamknięcia listy mówców lub kandydatów,
- zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
- zarządzenia przerwy,
- przeliczenia głosów,
- przestrzegania regulaminu obrad.
Wnioski formalne Przewodniczący Zebrania poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu „za” i jednego głosu „przeciwko” wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.
Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Zebrania zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia Radzie Sołeckiej lub Sołtysowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność – przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Zebrania rozpoczyna procedurę głosowania.
Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Zebrania może udzielić Mieszkańcom głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zebrania kończy zebranie, wypowiadając formułę „ Zamykam Zebranie Wiejskie ….”.
Czas od otwarcia zebrania do jego zakończenia uważa się za czas trwania zebrania.
Sołtys jest związany uchwałą od chwili jej podjęcia.
Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały.
Postanowienia ust. 34 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.
Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu zebrania mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym zebranie się odbywa.
Protokół z zebrania musi wiernie odzwierciedlać jego przebieg.
Protokół z zebrania powinien w szczególności zawierać:
a) numer, datę i miejsce odbywania zebrania, godzinę jego rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta,
b) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
c) ustalony porządek obrad,
f) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,
g) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: „za”, „przeciw” i „wstrzymujących” oraz głosów nieważnych,
h) podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.
Do protokołu dołącza się listę obecności Mieszkańców oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Zebrania.
Wojciech Gancarz
Przewodniczący Rady Sołeckiej wsi Marcinkowice

Rola sołtysa w okresie poprzedzającym zebranie wiejskie.

Kilka uwag praktycznych co do funkcji sołtysa w okresie poprzedzającym odbycie zebrania Wiejskiego w celu uchwalenia wniosku.  Uwagi te mają na względzie zapewnienie prawidłowości przeprowadzenia procedury, co będzie skutkowało prawidłowością uchwalonego przez zebranie wniosku. Jako osoba  zorientowana w potrzebach sołectwa i ewentualnych przedsięwzięciach, które będą wnioskowane na zebraniu sołtys powinien wykazać inicjatywę kontaktując się z wójtem oraz pracownikami urzędu na przykład zajmującymi się kosztorysowaniem robót budowlanych.  Kontakt ten winien skutkować rozeznaniem czy planowane przedsięwzięcia będą mogły być przedmiotem skutecznego wniosku, tzn. czy spełniają warunki art. 2 ust. 6 ustawy, a także, czy realny koszt ich realizacji będzie się mieścił w kwocie funduszu postawionej do dyspozycji sołectwa, co jest jednym z warunków prawidłowości wniosku -  art. 5 ust. 3 ustawy.  Pozwoli to uniknąć rozczarowań i konfliktów na linii sołectwo – wójt, które mogą powstać w następstwie błędnych lub zbyt kosztownych decyzji podjętych przez zebranie wiejskie.  Rolą sołtysa powinien być zatem pośredni doradczy wpływ na decyzję zebrania poprzez popieranie takich przedsięwzięć, które wykazują zgodność z ustawą lub wskazywanie, w stosunku do innych zgłoszonych przedsięwzięć, zastrzeżeń popartych uzasadnieniem wynikających z wymagań ustawy. W efekcie należy oczekiwać, że zebranie wiejskie uchwali wniosek, który pozwoli wykorzystać postawione do dyspozycji środki. Nadmierne, w stosunku do posiadanych środków, ambicje sołectwa w zakresie podejmowanych zamierzeń spowodują bowiem nieprawidłowość wniosku.  W efekcie powinien on zostać odrzucony przez organy gminy co spowoduje zmarnowanie środków z punktu widzenia sołectwa. Oczywiście wójt może to zadanie wprowadzić do budżetu także z własnej inicjatywy, jednakże nie można wówczas mówić o przedsięwzięciu „realizowanym w ramach funduszu sołeckiego”. A należy pamiętać, że tylko wydatki wykonane „w ramach funduszu” będą objęte częściowym zwrotem z budżetu państwa.  Wydatki „w ramach funduszu” należy logicznie wiązać z wydatkami na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sporządzonych zgodnie z przepisami ustawy.  

Istotą funduszu sołeckiego jest bowiem - jak to podnoszoną w uzasadnieniu projektu ustawy o funduszu sołeckim z  2009 r -  finansowanie z jego środków drobnych, aczkolwiek istotnych dla mieszkańców danej wsi zamierzeń, a nie wyręczanie przez sołectwa organów gminy w zakresie planowania kluczowych inwestycji.

Wojciech Gancarz
Przewodniczący Rady Sołeckiej

Komentarze  
0 #5 MAGNOLIA 2017-09-23 12:27
[b]Glosowano: ponad 60 głosów za, 1 wstrzymujący się , 4 przeciw

Kwotę funduszu podzielono:
15 tys.
na wykonanie projektu oswietlenia ulicy Kruczej i Sportowej

15 tys. na działalność kulturalną wsi, w tym poprawę estetyki wsi
Cytować
0 #4 MAGNOLIA 2017-09-23 12:26
8 tys. na zakup i uruchomienie systemu informatycznego Si SMS dla wsi Marcinkowice
System dziala już w gminie Olawa, także dla naszej miejscowości:

Wystarczy wysłac SMS o treści : TAK.doa04 pod nr tel. 661 000 112

http://www.gminaolawa.pl/index.php/sms

Wnioskodawcy uznali ,że taki osobny system jest pilnie potrzebny w naszej miejscowości i należy go zatem zakupic i uruchomic,

5 tys. na zarejestrowanie Koła Gospodyń Wiejskich z siedzibą w pustostanie na ul. Piastowskiej i dokonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku. Wnioskodawcy uzasadniali ,że w pustostanie powstanie oprócz KGW także prężny ośrodek kulturalny w ktorym będą organizowane zajęcia rekreacyjno- sportowe, kulturalne ( w tym urodziny i imprezy dla dzieci ). KGW ma ubiegać po środki unijne i krajowe na swoją działalność .
Cytować
0 #3 Wojciech Gancarz 2017-09-21 20:03
Zapraszam na piątek na Zebranie Wiejskie. Na nim wyjaśnię kwestię dlaczego zaistniała konieczność zwołania kolejnego Zebrania. Na to jak również na pozostałe pytania jestem w stanie odpowiedzieć również przed samym zebraniem jutro w godz. 16.30-18.30 w stołówce hali sportowej , gdzie odbędą się konsultacje w sprawie funduszu i projektu nowego statutu sołectwa. Zapraszam serdecznie.
Wojciech Gancarz
Cytować
0 #2 ono 2017-09-21 17:48
Nie wiem dlaczego odbywa się zebranie wiejskie po raz drugi w sprawie funduszu sołeckiego. Zastanawiam się po co teraz przewodniczący rady soleckiej zamieszcza szereg informacji na temat prowadzenia zebrania wiejskiego, o roli sołtysa , rady sołeckiej , funduszu sołeckim , konsultacjach itp.Dlaczego wcześniej w poprzednich latach ani przed odbytym zebraniem wiejskim nikt tych informacji nie zamieszczał. Nawet nie było ogłoszenia o zebraniu wiejskim 1.09.2017 r na stronie internetowej Marcinkowic.
Swoją droga każdy rozgarnięty człowiek sam potrafi wyszukać potrzebne mu informacje i je przeczytac. Nadal nie wiem dlaczego drugi raz maja mieszkańcy dzielic srodki funduszu sołeckiego. A ta obfita informacja o funduszach sołeckich, sołtysie to wg mnie czysty populizm, który przykryć ma jakąś grubszą sprawę.
Cytować
0 #1 Magnolia 2017-09-21 07:59
Dnia 1.09.2017r o godz. 19 w Marcinkowicach w hallu Hali Sportowej odbyło się zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa i rade solecką w sprawie podziału środków funduszu soleckiego na rok 2018. Byłam na tym zebraniu, podpisałam listę obecności. Uczestnicy zebrania poprzez glosowanie dokonali podziału środków funduszu soleckiego tj. kwota 8 tys. została przeznaczona na organizację Dnia Seniora dla seniorów naszej wsi , a pozostała ponad 30 tys. na utworzenie muzeum wsi Marcinkowice w pustostanie na ul. Piastowskiej.
Projekt takiego podziału został zatwierdzony większością głosów.
Pytam dlaczego jest ponowne zebranie w sprawie podziału funduszu sołeckiego? Przeczytałam całą obfitą informację zamieszczoną na tej stronie na temat funduszu soleckiego, ale nigdzie nie znalazłam wyjaśnienia i dlaczego ma się odbyć drugie zebranie w tej samej sprawie.
Cytować
Dodaj komentarz

Dzisiaj jest: 25 Luty 2020
Wtorek
Imieniny: Wiktor, Cezary, Zygfryd
Do końca roku zostało 311 dni.
  • Oddam gruz
  • Witam... Witam oddam gruz za darmo- Marcinkowice tel: 883 22 44 49
 • Podwórko Talentów Nivea
  Co z tym systemem informatycznym za 8 tys. bo efektow jak dotąd nie widać, a strona sołectwa na ...
   
 • Podwórko Talentów Nivea
  W chwili obecnej lepiej zapytać co będzie jak wygramy w sensie jak zabezpieczyć podwórko Nivea przed ...
   
 • ZEBRANIE WIEJSKIE 20.04.2018 r
  Nie widać zeszłorocznych plastikowych donic na kwiaty, które stały na chodnikach w Marcinkowicach.

Pogoda

Nasza strona w innych językach
enfrdeitptrues
Ilu was było / jest ?

Dzisiaj 16

W ciągu miesiąca 3740

Odwiedzin: 2001348

Aktualnie jest 130 gości i no members online