Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

"Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy, Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory…

Czytaj więcej...

"Mikołajki ze skarpetą" [Foto]

9 grudnia br. w hali sportowej odbyła się niezwykła uroczystość „Mikołajki ze skarpetą”. Jej organizatorami…

Czytaj więcej...

Spotkanie autorskie z Małgorzatą Wardą

Spotkanie autorskie z Małgorzatą Wardą

W Bibliotece Publicznej wMarcinkowicach odbyło się spotkanie autorskie z Małgorzatą Wardą, w którym uczestniczyły panie…

Czytaj więcej...

Zamknięcie ulic Jagiellońskiej i Malinowej od 14:50 do 16:20

Zamknięcie ulic Jagiellońskiej i Malinowej od 14:50 do 16:20

Szanowni Państwo!Uprzejmie informujemy, że dnia 11.11.2017r. w godzinach 14.50 – 16.20 będzie zablokowana część ulicy…

Czytaj więcej...

Dzień Świętego Marcina [Zmiana Trasy]

Dzień Świętego Marcina [Zmiana Trasy]

Zapraszamy na uroczyste obchody Dnia Świętego Marcina w Marcinkowicach w dniu 11 listopada.

Czytaj więcej...

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to platforma wymiany informacji pomiędzy policją a społeczeństwem. Na interaktywnej mapie…

Czytaj więcej...

 Do rozdysponowania była kwota 43.181,30 zł

Do rozdysponowania była kwota 43.181,30 zł

W dniu 22.09.2017 r. powtórzyliśmy zebranie wiejskie w sprawie uchwalenia wniosku zawierającego wskazanie przedsięwzięć przewidzianych…

Czytaj więcej...

Regulamin zebrania i rola sołtysa przed zebraniem

Regulamin zebrania i rola sołtysa przed zebraniem

Szanowni Państwo!Aby usprawnić przeprowadzenie Zebrania Wiejskiego jako Rada Sołecka prosimy o zapoznania się z regulaminem…

Czytaj więcej...

typowe przedsięwzięcia finansowane w ramach funduszu sołeckiego

typowe przedsięwzięcia finansowane w ramach funduszu sołeckiego

W dniu dzisiejszym przedstawię kto i w jaki sposób może złożyć wniosek o przeznaczeniu funduszu…

Czytaj więcej...

Zapraszamy na konsultacje przed zebraniem 22 września 2017

Zapraszamy na konsultacje przed zebraniem 22 września 2017

W związku z Zebraniem Wiejskim w sprawie rozdysponowania środków z funduszu sołeckiego oraz omówienia projektu…

Czytaj więcej...

 Czym jest fundusz sołecki, jakie są jego cele i na co można go przeznaczyć

Czym jest fundusz sołecki, jakie są jego cele i na co można go przeznaczyć

Do zebrania Wiejskiego zostało tylko 4 dni, w związku z czym raz jeszcze zapraszamy wszystkie…

Czytaj więcej...

 Zebranie Wiejskie w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego na rok 2018

Zebranie Wiejskie w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego na rok 2018

Na podstawie §16 pkt. 1 Statutu Sołectwa Marcinkowice, Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie, które odbędzie się…

Czytaj więcej...

Objazdowa zbiórka odpadów w Marcinkowicach

Objazdowa zbiórka odpadów w Marcinkowicach

Wójt Gminy Oława informuje, że 18 października  br.(środa) na terenie Marcinkowic odbędzie się objazdowa zbiórka…

Czytaj więcej...

Dożynki Parafialne i nie tylko....

Dożynki Parafialne i nie tylko....

Bogatym w wydarzenia będzie 16 września. IV Festyn Pożegnanie Lata, II Kiermasz Rękodzieła Złota Rączka,…

Czytaj więcej...

Pierwszy dzwonek po wakacjach

Pierwszy dzwonek po wakacjach

Jak to zwykle bywa tegoroczne wakacje również okazały się za krótkie. I tak 4 września…

Czytaj więcej...

Zapraszamy na Dożynki Gminy Oława - 26 sierpień 2017 w  Siedlcach

Zapraszamy na Dożynki Gminy Oława - 26 sierpień 2017 w Siedlcach

W sobotę, 26 sierpnia 2017r. w Siedlcach odbędzie się najważniejsze święto - Dożynki Gminy Oława.…

Czytaj więcej...

1 lipca 2017 Festyn Rodzinny w Marcinkowicach

1 lipca 2017 Festyn Rodzinny w Marcinkowicach

Wójt Gminy Oława, Jan Kownacki  zaprasza serdecznie na Festyn Rodzinny w Marcinkowicach, który odbędzie się…

Czytaj więcej...

Tegoroczne znaczki

Tegoroczne znaczki "Przyjaciela Szkoły"

8 czerwca odbyła się uroczystość wręczania "Znaczków Przyjaciela Szkoły". Zaproszeni goście licznie przybyli na halę…

Czytaj więcej...

"Muzyczne Fascynacje w Marcinkowicach [FOTO]

W przyszłą niedzielę zapraszamy do kościoła parafialnego na koncert zatytułowany „Muzyczne Fascynacje” na harfę i…

Czytaj więcej...

Problemy techniczne [AKTUALIZACJA]

Problemy techniczne [AKTUALIZACJA]

Wygląd strony został unowocześniony, pogoda została wymieniona na inną. Kamery nadal pozostaną nieaktywne, jest to…

Czytaj więcej...

Chwalą się……..czytaniem

Chwalą się……..czytaniem

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci był okazją do drugiego już w tym roku głośnego czytania…

Czytaj więcej...

Nasi uczniowie najlepsi z wiedzy pożarniczej

Nasi uczniowie najlepsi z wiedzy pożarniczej

13.03.2017r. w Urzędzie Gminy Oława odbyła się XXXX edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega…

Czytaj więcej...

Konkurs  w recytacji i poezji śpiewanej

Konkurs w recytacji i poezji śpiewanej

1 marca odbył się w naszej szkole konkurs recytatorski dla klas IV-VI, który został zorganizowany…

Czytaj więcej...

X Gminny konkurs matematyczny

X Gminny konkurs matematyczny

28 lutego br. w Szkole Podstawowej w Marcinkowicach odbył się dziesiąty jubileuszowy Gminny Konkurs Matematyczny.…

Czytaj więcej...

Regulamin zebrania i rola sołtysa przed zebraniem

b_150_150_16777215_00_images_2017_konsultacje.pngSzanowni Państwo!
Aby usprawnić przeprowadzenie Zebrania Wiejskiego jako Rada Sołecka prosimy o zapoznania się z regulaminem zebrania, jaki będzie obowiązywał podczas Zebrania:
Regulamin Zebrania Wiejskiego
Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa. [§15 St. S.]
Publiczność obserwująca przebieg zebrania zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni zgodnie z wymogami Statutu. [§18, pkt.1 St. S.]
Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom. Zebranie Wiejskie może wybrać inną osobę na przewodniczącego Zebrania. [§18, pkt.2 St. S.]
Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa.
Zebranie Wiejskie jest upoważnione do podejmowania uchwał w obecności co najmniej 1/5
uprawnionych do głosowania osób. [§20, pkt.1 St. S.]
W przypadku braku określonego w pkt. 6 quorum następne Zebranie Mieszkańców Sołectwa odbywa się po upływie 1/2 godziny, bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu. [§20, pkt.2 St. S.]


Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być większa niż liczba głosów „przeciw”. Głosów wstrzymujących się nie bierze się pod uwagę. [§20, pkt.3 St. S.]
Głosowanie odbywa się w sposób jawny.
Obrady Zebrania są protokołowane. Uchwały podpisuje Sołtys i zgłasza je w sposób zwyczajowo przyjęty. [§20, pkt.8 St. S.]
Otwarcie zebrania następuje po wypowiedzeniu przez Sołtysa formuły: „Otwieram Zebranie Wiejskie …. „
Po otwarciu zebrania Sołtys stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad. W przypadku braku quorum do podejmowania uchwał Sołtys zamyka obrady i zwołuje kolejne Zebranie zgodnie z §20, pkt.2 Statutu Sołectwa.
Po otwarciu obrad Zebranie może wybrać Przewodniczącego Zebrania
Po otwarciu Zebrania Przewodniczący Zebrania przedstawia projekt porządku obrad, który poddaje pod głosowanie.
Przewodniczący Zebrania prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusje nad każdym z punktów.
Przewodniczący Zebrania udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.
Uczestnikom Zebrania nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Zebrania.
Przewodniczący Zebrania może zabierać głos w każdym momencie obrad.
Przewodniczący Zebrania może udzielić głosu osobie nie będącej Mieszkańcem Sołectwa.
Przewodniczący Zebrania czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień Mieszkańców oraz innych osób uczestniczących w zebraniu.
Przewodniczący Zebrania może czynić Mieszkańcom uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy”.
Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania Mieszkańca w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze zebrania, Przewodniczący Zebrania przywołuje Mieszkańca „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.
Postanowienia ust. 21 i 22 stosuje się odpowiednio do osób spoza Zebrania zaproszonych na zebranie i do publiczności.
Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Zebrania może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę zebrania.
Mieszkaniec może zgłaszać wnioski merytoryczne w odniesieniu do problematyki będącej przedmiotem obrad lub w punkcie „wolne wnioski”
Przewodniczący Zebrania udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących:
- stwierdzenia quorum,
- zmiany porządku obrad,
- ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,
- zamknięcia listy mówców lub kandydatów,
- zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
- zarządzenia przerwy,
- przeliczenia głosów,
- przestrzegania regulaminu obrad.
Wnioski formalne Przewodniczący Zebrania poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu „za” i jednego głosu „przeciwko” wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.
Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Zebrania zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia Radzie Sołeckiej lub Sołtysowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność – przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Zebrania rozpoczyna procedurę głosowania.
Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Zebrania może udzielić Mieszkańcom głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zebrania kończy zebranie, wypowiadając formułę „ Zamykam Zebranie Wiejskie ….”.
Czas od otwarcia zebrania do jego zakończenia uważa się za czas trwania zebrania.
Sołtys jest związany uchwałą od chwili jej podjęcia.
Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały.
Postanowienia ust. 34 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.
Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu zebrania mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym zebranie się odbywa.
Protokół z zebrania musi wiernie odzwierciedlać jego przebieg.
Protokół z zebrania powinien w szczególności zawierać:
a) numer, datę i miejsce odbywania zebrania, godzinę jego rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta,
b) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
c) ustalony porządek obrad,
f) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,
g) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: „za”, „przeciw” i „wstrzymujących” oraz głosów nieważnych,
h) podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.
Do protokołu dołącza się listę obecności Mieszkańców oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Zebrania.
Wojciech Gancarz
Przewodniczący Rady Sołeckiej wsi Marcinkowice

Rola sołtysa w okresie poprzedzającym zebranie wiejskie.

Kilka uwag praktycznych co do funkcji sołtysa w okresie poprzedzającym odbycie zebrania Wiejskiego w celu uchwalenia wniosku.  Uwagi te mają na względzie zapewnienie prawidłowości przeprowadzenia procedury, co będzie skutkowało prawidłowością uchwalonego przez zebranie wniosku. Jako osoba  zorientowana w potrzebach sołectwa i ewentualnych przedsięwzięciach, które będą wnioskowane na zebraniu sołtys powinien wykazać inicjatywę kontaktując się z wójtem oraz pracownikami urzędu na przykład zajmującymi się kosztorysowaniem robót budowlanych.  Kontakt ten winien skutkować rozeznaniem czy planowane przedsięwzięcia będą mogły być przedmiotem skutecznego wniosku, tzn. czy spełniają warunki art. 2 ust. 6 ustawy, a także, czy realny koszt ich realizacji będzie się mieścił w kwocie funduszu postawionej do dyspozycji sołectwa, co jest jednym z warunków prawidłowości wniosku -  art. 5 ust. 3 ustawy.  Pozwoli to uniknąć rozczarowań i konfliktów na linii sołectwo – wójt, które mogą powstać w następstwie błędnych lub zbyt kosztownych decyzji podjętych przez zebranie wiejskie.  Rolą sołtysa powinien być zatem pośredni doradczy wpływ na decyzję zebrania poprzez popieranie takich przedsięwzięć, które wykazują zgodność z ustawą lub wskazywanie, w stosunku do innych zgłoszonych przedsięwzięć, zastrzeżeń popartych uzasadnieniem wynikających z wymagań ustawy. W efekcie należy oczekiwać, że zebranie wiejskie uchwali wniosek, który pozwoli wykorzystać postawione do dyspozycji środki. Nadmierne, w stosunku do posiadanych środków, ambicje sołectwa w zakresie podejmowanych zamierzeń spowodują bowiem nieprawidłowość wniosku.  W efekcie powinien on zostać odrzucony przez organy gminy co spowoduje zmarnowanie środków z punktu widzenia sołectwa. Oczywiście wójt może to zadanie wprowadzić do budżetu także z własnej inicjatywy, jednakże nie można wówczas mówić o przedsięwzięciu „realizowanym w ramach funduszu sołeckiego”. A należy pamiętać, że tylko wydatki wykonane „w ramach funduszu” będą objęte częściowym zwrotem z budżetu państwa.  Wydatki „w ramach funduszu” należy logicznie wiązać z wydatkami na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sporządzonych zgodnie z przepisami ustawy.  

Istotą funduszu sołeckiego jest bowiem - jak to podnoszoną w uzasadnieniu projektu ustawy o funduszu sołeckim z  2009 r -  finansowanie z jego środków drobnych, aczkolwiek istotnych dla mieszkańców danej wsi zamierzeń, a nie wyręczanie przez sołectwa organów gminy w zakresie planowania kluczowych inwestycji.

Wojciech Gancarz
Przewodniczący Rady Sołeckiej

Komentarze  
0 #5 MAGNOLIA 2017-09-23 12:27
[b]Glosowano: ponad 60 głosów za, 1 wstrzymujący się , 4 przeciw

Kwotę funduszu podzielono:
15 tys.
na wykonanie projektu oswietlenia ulicy Kruczej i Sportowej

15 tys. na działalność kulturalną wsi, w tym poprawę estetyki wsi
Cytować
0 #4 MAGNOLIA 2017-09-23 12:26
8 tys. na zakup i uruchomienie systemu informatycznego Si SMS dla wsi Marcinkowice
System dziala już w gminie Olawa, także dla naszej miejscowości:

Wystarczy wysłac SMS o treści : TAK.doa04 pod nr tel. 661 000 112

http://www.gminaolawa.pl/index.php/sms

Wnioskodawcy uznali ,że taki osobny system jest pilnie potrzebny w naszej miejscowości i należy go zatem zakupic i uruchomic,

5 tys. na zarejestrowanie Koła Gospodyń Wiejskich z siedzibą w pustostanie na ul. Piastowskiej i dokonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku. Wnioskodawcy uzasadniali ,że w pustostanie powstanie oprócz KGW także prężny ośrodek kulturalny w ktorym będą organizowane zajęcia rekreacyjno- sportowe, kulturalne ( w tym urodziny i imprezy dla dzieci ). KGW ma ubiegać po środki unijne i krajowe na swoją działalność .
Cytować
0 #3 Wojciech Gancarz 2017-09-21 20:03
Zapraszam na piątek na Zebranie Wiejskie. Na nim wyjaśnię kwestię dlaczego zaistniała konieczność zwołania kolejnego Zebrania. Na to jak również na pozostałe pytania jestem w stanie odpowiedzieć również przed samym zebraniem jutro w godz. 16.30-18.30 w stołówce hali sportowej , gdzie odbędą się konsultacje w sprawie funduszu i projektu nowego statutu sołectwa. Zapraszam serdecznie.
Wojciech Gancarz
Cytować
0 #2 ono 2017-09-21 17:48
Nie wiem dlaczego odbywa się zebranie wiejskie po raz drugi w sprawie funduszu sołeckiego. Zastanawiam się po co teraz przewodniczący rady soleckiej zamieszcza szereg informacji na temat prowadzenia zebrania wiejskiego, o roli sołtysa , rady sołeckiej , funduszu sołeckim , konsultacjach itp.Dlaczego wcześniej w poprzednich latach ani przed odbytym zebraniem wiejskim nikt tych informacji nie zamieszczał. Nawet nie było ogłoszenia o zebraniu wiejskim 1.09.2017 r na stronie internetowej Marcinkowic.
Swoją droga każdy rozgarnięty człowiek sam potrafi wyszukać potrzebne mu informacje i je przeczytac. Nadal nie wiem dlaczego drugi raz maja mieszkańcy dzielic srodki funduszu sołeckiego. A ta obfita informacja o funduszach sołeckich, sołtysie to wg mnie czysty populizm, który przykryć ma jakąś grubszą sprawę.
Cytować
0 #1 Magnolia 2017-09-21 07:59
Dnia 1.09.2017r o godz. 19 w Marcinkowicach w hallu Hali Sportowej odbyło się zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa i rade solecką w sprawie podziału środków funduszu soleckiego na rok 2018. Byłam na tym zebraniu, podpisałam listę obecności. Uczestnicy zebrania poprzez glosowanie dokonali podziału środków funduszu soleckiego tj. kwota 8 tys. została przeznaczona na organizację Dnia Seniora dla seniorów naszej wsi , a pozostała ponad 30 tys. na utworzenie muzeum wsi Marcinkowice w pustostanie na ul. Piastowskiej.
Projekt takiego podziału został zatwierdzony większością głosów.
Pytam dlaczego jest ponowne zebranie w sprawie podziału funduszu sołeckiego? Przeczytałam całą obfitą informację zamieszczoną na tej stronie na temat funduszu soleckiego, ale nigdzie nie znalazłam wyjaśnienia i dlaczego ma się odbyć drugie zebranie w tej samej sprawie.
Cytować
Dodaj komentarz

Dzisiaj jest: 22 Styczeń 2018
Poniedziałek
Imieniny: Anastazy, Wincenty, Wiktor
Do końca roku zostało 344 dni.

Pogoda

Nasza strona w innych językach
enfrdeitptrues
Ilu was było / jest ?

Dzisiaj 0

W ciągu miesiąca 3681

Odwiedzin: 1849031

Aktualnie jest 59 gości i no members online